Màster universitari en Psicologia General Sanitària

Accés

Requisits d'accés

Per establir les condicions d'accés i criteris d'admissió al màster s'ha tingut en compte la norma establerta a l'article 18 del Reial Decret 822/2021 que regula l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de qualitat, així com l’establert en el segon apartat de la disposició final quarta de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de marc, del Sistema Universitari que modifica la Llei 33/2011, de 4 de octubre, General de Salut Pública:

 1. a) El títol de Grau en Psicologia, que no habilitarà, per sí mateix, per a l’exercici de la psicologia en el sector sanitari, constituirà un requisit necessari per l’accés al Màster en Psicologia General Sanitària, així com qualsevol altre títol universitari oficial estranger de Psicologia que compleixi amb els requisits establerts en l’Ordre CNU/1309/2018, de 5 de desembre, per la que es regulen les condicions generals a les que s’hauran d’ajustar els plans d’estudis del Grau en Psicologia, en particular en el que es refereix a les matèries obligatòries vinculades a la Psicologia de la Salut.

L'Ordre ECD/1070/2013 que estableix els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials de Màster en Psicologia General Sanitària requereix estar en possessió del títol de Llicenciat/Graduat en Psicologia juntament, si es dona el cas, amb una formació complementària que garanteixi que l'interessat ha obtingut, almenys, 90 ECTS de caràcter específicament sanitari.

En relació al reconeixement d'aquests 90 ECTS de formació complementària als quals fa referència el paràgraf anterior, serà necessari que el/la sol·licitant presenti documentació acreditativa d'aquest requisit.

D'acord amb l'ordre ECD/1070/2013 els criteris per validar els 90 crèdits sanitaris previs a la realització del Màster seran els següents:

Pels graduats en Psicologia, es validaran com a crèdits sanitaris els corresponents a: 

 • Matèries bàsiques de la branca de Ciències de la Salut.
 • Matèries vinculades a Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològics i Psicobiologia.
 • Itineraris, mencions o matèries optatives qualificades per la seva vinculació a la Psicologia Clínica, Psicologia de la Salut o Psicologia Sanitària.
 • Pràcticum quan sigui el cas.
 • TFG realitzat en l'àmbit de la Psicologia Clínica, de la Salut o Sanitària.
 • Matèries vinculades a Processos psicològics i Metodologia que possibilitin adquirir les competències prèvies o complementàries a les definides en l'apartat 2b de l'Annex de l'ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny.

Pels llicenciats en Psicologia, es validaran com a crèdits sanitaris els corresponents a:

 • Matèries vinculades a Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològics i Psicobiologia.
 • Especialitats, itineraris, opcions intracurriculars o matèries optatives de Psicologia Clínica, Psicologia de la Salut o Psicologia Sanitària.
 • Pràcticum quan sigui el cas.
 • Matèries vinculades a Processos psicològics i Metodologia que possibilitin adquirir les competències prèvies o complementàries a les definides en l'apartat 2b de l'Annex de l'ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny.

A més, es podran considerar com a crèdits sanitaris els crèdits de formació complementària obtinguts en formació de postgrau que compleixin els requisits establerts a la Llei 5/2011, de 29 de març, d'Economia Social.

Criteris d'admissió

En cas que la demanda superi el nombre de places disponibles, serà necessari establir una priorització entre els sol·licitants que compleixen els requisits d'accés en el moment de sol·licitar la seva admissió. S'utilitzaran els següents criteris:

 • Expedient acadèmic, fins a 4 punts: aprovat (1p), notable (2p), excel·lent (3p), matrícula d'honor (4p)
 • Formació específica (exceptuat la que es requereix per accedir), fins a 2 punts: estudis de postgrau vinculats a Ciències de la Salut de fins a 30 ECTS (1p), estudis de postgrau vinculats a Ciències de la Salut de més de 30 ECTS (2p)
 • Experiència laboral acreditada, fins a 2 punts: entre 1 i 3 anys (1p), més de 3 anys (2p)
 • Coneixements d'idioma estranger a nivell de B2 o superior: fins a 1 punto
 • Altres mèrits (publicacions, col·laboracions docents,…): fins a 1 punt

Els estudiants tindran que aportar la documentació acreditativa d'aquests mèrits.

Serà competència de la Comissió d'Estudis de Màster informar de la validesa i suficiència de dita formació. En cas de no poder acreditar els 90 crèdits sanitaris que es requerien per accedir als estudis de màster, els sol·licitants no podran formalitzar la seva inscripció.

La Comissió d'Estudis de Màster proporcionarà informació als sol·licitants sobre els complements de formació que hauran de cursar, prèviament, per poder ser admesos en una nova edició de dits estudis.

La selecció definitiva dels estudiants serà competència de la Comissió d'Estudis de Màster.

Sortides professionals

La professió per a la qual es capacita a les persones graduades una vegada que han obtingut el títol és la de Psicòleg/Psicòloga General Sanitària (ORDRE ECD/1070/2013).