Màster universitari en Psicologia General Sanitària

Treball de Fi de Màster

Informació general

  • ECTS: 12 ECTS
  • Requisits: La Normativa d’Avaluació i la Qualificació dels Aprenentatges en els Graus i Màsters de la Universitat de Lleida (aprovada per Consell de Govern de 29 de juny de 2023) estableix que l’estudiant solament pot matricular-se del TFM quan es matriculi de tots els crèdits pendents per finalitzar la titulació.

Documentació

  • Calendari de defensa de TFMs (16 al 18 de gener 2024)
  • El desenvolupament de l'assignatura es realitza en tres fases, a) Elecció del Tema, b) Elaboració del TFM, i c) Dipòsit:

a) Elecció del tema (Setembre).
L'elecció del tema es farà mitjançant una activitat programada al campus virtual. En aquesta fase s'assignarà un director/a a cada estudiant.

b) Elaboració del TFM (Setembre-Gener).
L’estudiant elaborarà el TFM i el director/a del TFM guiarà i farà un seguiment pormenoritzat de l’estudiant.

c) Dipòsit (Gener o Maig).
El dipòsit de la memòria es farà a l'apartat d'ACTIVITATS DEL CAMPUS VIRTUAL en un dels dos terminis següents:

1. Fins al dia 08 de gener de 2024 a les 23:00h;
2. Fins al dia 27 de maig de 2024 a les 23:00h;

En cas de no dipositar el TFM en cap dels dos terminis, s'aplicarà la qualificació “No presentat” a l'acta oficial. L'estudiant haurà de matricul·lar-se de nou (matrícula 2024-2025) i podrà tornar a cursar l'assignatura en el semestre corresponent.

Sistema d'avaluació

L'avaluació del TFM consta de tres apartats (percentatge sobre la qualificació final): a) Director/a (APTE / NO APTE), b) Memòria (65%), i c) Defensa oral (35%).

L'apartat a) el porta a terme el director/a del TFM. El director/a ha d'autoritzar la presentació del TFM (APTE) tot i signant la portada del TFM, o bé informant a la coordinació del màster mitjançant correu electrònic. El director/a pot utilitzar la rúbrica d'avaluació per determinar la seva valoració.

Els apartats b) i c) els porta a terme una comissió avaluadora formada per 2 professors diferents del director/a (president i vocal), que 2023-24 imparteixen docència en el MPGS o que tinguin una titulació mínima de màster. La memòria i la defensa oral es poden fer en català, castellà o anglès.

La defensa oral per part de l'estudiant serà de 20 minuts com a màxim. Els dos membres de la comissió realitzaran preguntes i observacions que l'estudiant haurà de respondre i argumentar. Aquest debat amb la comissió serà d'uns 15 minuts com a màxim. La data, hora i lloc de la defensa oral del TFM es comunicaran als estudiants al menys tres dies abans del dia fixat per a la defensa oral.

El TFM es supera si la valoració final [Memòria + Defensa oral] > 5.00, d'acord amb la rúbrica d'avaluació aplicada als criteris de cada apartat. Tots els ítems de la rúbrica es puntúen amb un valor quantitatiu que pot variar entre 0 i 1 (0, 0.1, 0.2, ... 0.8, 0.9, 1).

Més info a la guia docent