Màster universitari en Psicologia General Sanitària

Treball de Fi de Màster

ECTS: 12
Unitat temporal: C2, S1
Requisits previs: cap

Competències

 • CE1 Mostrar habilitats de comunicació interpersonal i del maneig de les emocions adequades per a una interacció efectiva amb els pacients, familiars i cuidadors en els processos d'identificació del problema, avaluació, comunicació del diagnòstic i intervenció i seguiment psicològics.
 • CE2 Redactar informes psicològics de forma adequada als destinataris.
 • CE6 Conèixer en profunditat els factors psicosocials associats als problemes de salut i malaltia.
 • CE9 Planificar, realitzar i, si és el cas, supervisar el procés d'avaluació psicològica del comportament humà i dels factors psicològics associats amb els problemes de salut per a establir l'avaluació dels mateixos.
 • CE10 Dissenyar, desenvolupar i si es dóna el cas supervisar i avaluar plans i programes d'intervenció psicològica, en funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents en cada cas.
 • CE11 Realitzar activitats de promoció i d'educació per la salut psicològica individual i comunitària.

Sistemes d'avaluació

Sistemes d'avaluació

Ponderació mínima

Ponderació màxima

Elaboració global del Treball Final de Màster

40%

50%

Metodologia d'investigació i reflexió crítica

30%

50%

Defensa oral del Treball

30%

50%

Altres activitats avaluatives

5%

20%

Activitats formatives

Activitat formativa

Hores destinades a l'activitat formativa

Percentatge de presencialitat

Seminaris

30

100 %

Activitats supervisades: tutorias individualitzades i/o grupals, assessorament i supervisió de treballs i/o informes

10

 

 

100 %

Activitats autònomes: Estudi i treball personal, disseny d'investigació, treball de camp, anàlisi dels  resultats, elaboració i redacció del TFM

258

0 %

Defensa oral del TFM

2

100 %

Total hores

300

 

Contingut

El Treball Final de Màster podrà estar relacionat amb qualsevol de les temàtiques tractades en les assignatures de Màster o amb les línies d'investigació del professorat. El treball podrà incloure una part empírica i/o experimental, el disseny d'un protocol o proposta d'intervenció, o l'anàlisi de casos (avaluacions, informes psicològics).
Amb el TFM es pretén que l'estudiant demostri les competències adquirides durant els estudis. Inclourà tasques de cerca i revisió bibliogràfica, anàlisi crítica, sistematització i integració d'informació, elaboració de disseny original d'investigació, redacció i presentació oral i escrita.

El TFM inclou:

 • Resolució de casos que requereixin d'una actuació professional en l'àrea de l'avaluació i/o de la intervenció psicològica.
 • Treballs empírics.
 • Revisions sistemàtiques i reflexions crítiques.

Resultats d'aprenentatge

Al finalitzar el TFM l'alumnat haurà de ser capaç d'aplicar els coneixements i les competències adquirides en la resta de mòduls a un treball original. El tutor i el tribunal realitzarà la tasca d'avaluació fixant-se especialment en si l'alumne es capaç de:

 • Proposar un treball original en funció dels coneixements i competències adquirides.
 • Analitzar i utilitzar correctament les fonts d'informació clínica.
 • Fer un ús adequat de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Formular correctament objectius i hipòtesis, recollir i valorar informació i extraure les conclusions més rellevants.
 • Redactar i exposar amb un domini expert els fonaments, procediments i tècniques pròpies de la Psicologia General Sanitària que hagi utilitzat pel seu treball.
 • Utilitzar habilitats de comunicació interpersonal en la defensa del seu treball.