Màster universitari en Psicologia General Sanitària

Treball de Fi de Màster

Informació general

  • ECTS: 12 ECTS
  • Requisits: La Normativa d’Avaluació i la Qualificació dels Aprenentatges en els Graus i Màsters de la Universitat de Lleida (aprovada per Consell de Govern de 29 de juny de 2023) estableix que l’estudiant solament pot matricular-se del TFM quan es matriculi de tots els crèdits pendents per finalitzar la titulació.

Documentació

a) Elecció del tema (Setembre).
L'elecció del tema es farà mitjançant una activitat programada al campus virtual. En aquesta fase s'assignarà un director/a a cada estudiant.

b) Elaboració del TFM (Setembre-Gener).
L’estudiant elaborarà el TFM i el director/a del TFM guiarà i farà un seguiment pormenoritzat de l’estudiant.

c) Dipòsit (Gener o Maig).
El dipòsit de la memòria es farà a l'apartat d'ACTIVITATS DEL CAMPUS VIRTUAL en un dels dos terminis següents:

1. Fins al dia 08 de gener de 2024 a les 23:00h;
2. Fins al dia 27 de maig de 2024 a les 23:00h;

En cas de no dipositar el TFM en cap dels dos terminis, s'aplicarà la qualificació “No presentat” a l'acta oficial. L'estudiant haurà de matricul·lar-se de nou (matrícula 2024-2025) i podrà tornar a cursar l'assignatura en el semestre corresponent.

Sistema d'avaluació

L'avaluació del TFM consta de tres apartats (percentatge sobre la qualificació final): a) Director/a (APTE / NO APTE), b) Memòria (65%), i c) Defensa oral (35%).

L'apartat a) el porta a terme el director/a del TFM. El director/a ha d'autoritzar la presentació del TFM (APTE) tot i signant la portada del TFM, o bé informant a la coordinació del màster mitjançant correu electrònic. El director/a pot utilitzar la rúbrica d'avaluació per determinar la seva valoració.

Els apartats b) i c) els porta a terme una comissió avaluadora formada per 2 professors diferents del director/a (president i vocal), que 2023-24 imparteixen docència en el MPGS o que tinguin una titulació mínima de màster. La memòria i la defensa oral es poden fer en català, castellà o anglès.

La defensa oral per part de l'estudiant serà de 20 minuts com a màxim. Els dos membres de la comissió realitzaran preguntes i observacions que l'estudiant haurà de respondre i argumentar. Aquest debat amb la comissió serà d'uns 15 minuts com a màxim. La data, hora i lloc de la defensa oral del TFM es comunicaran als estudiants al menys tres dies abans del dia fixat per a la defensa oral.

El TFM es supera si la valoració final [Memòria + Defensa oral] > 5.00, d'acord amb la rúbrica d'avaluació aplicada als criteris de cada apartat. Tots els ítems de la rúbrica es puntúen amb un valor quantitatiu que pot variar entre 0 i 1 (0, 0.1, 0.2, ... 0.8, 0.9, 1).

Més info a la guia docent