Màster universitari en Psicologia General Sanitària

Objectius i competències

Objectiu

L'objectiu general del Màster en Psicologia General Sanitària (MPGS) es oferir la formació necessària per a l'adquisició de les competències professionals que han d'acreditar professionalment com a Psicòleg General Sanitari, als estudiants que finalitzin amb èxit aquesta formació.

Competències bàsiques

 • CB6 Poseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CB7 Saber aplicar els coneixements adquirits i tenir capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB8 Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Saber comunicar les seves conclusions –i els coneixements i raons últimes que les sustenten– a públics especialitzats i no especialitzats d'un mode clar i sense ambigüitats.
 • CB10 Poseir les habilitats d'aprenentatge que els hi permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.

Competències generals

 • CG1 Adquirir, desenvolupar i posar en pràctica un concepte de salut integral, on tinguin cabuda els components biopsicosocials de la mateixa, d'acord amb les directrius establertes per la OMS.
 • CG2 Aplicar els fonaments de la bioètica i el mètode de deliberació en la pràctica professional, ajustant-se el seu exercici com a professional sanitari a allò disposat a la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries.
 • CG3 Analitzar críticament i utilitzar los fonts d'informació clínica.
 • CG4 Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'exercici professional.
 • CG5 Formular hipòtesis de treball en investigació i recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, aplicant el mètode científic.
 • CG6 Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora continua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un exercici professional responsable.
 • CG7 Saber comunicar i comunicar-se amb altres professionals, i dominar les habilitats necessàries per al treball en equip i en grups multidisciplinars.
 • CG8 Coneixement de les obligacions i responsabilitats del personal sanitari relatives a la confidencialitat de la informació i de la protecció de dades personals dels pacients.
 • CG9 Conèixer les activitats necessàries per a la constitució, posada en funcionament i gestió d'una empresa, les seves diferents formes jurídiques i les obligacions legals, comptables i fiscals associades.
 • CG10 Coneixements de la normativa vigent en l'àmbit sanitari espanyol.

Competències específiques

 • CE1 Mostrar habilitats de comunicació interpersonal i del maneig de les emocions adequades per a una interacció efectiva amb els pacients, familiars i cuidadors en els processos d'identificació del problema, avaluació, comunicació del diagnòstic i intervenció i seguiment psicològics.
 • CE2 Redactar informes psicològics de forma adequada als destinataris.
 • CE3 Conèixer el marc d'actuació del psicòleg general sanitari i saber derivar al professional especialista corresponent.
 • CE4 Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica del comportament humà, així com els factors socials i biològics que puguin afectar-lo.
 • CE5 Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica dels trastorns del comportament humà.
 • CE6 Conèixer en profunditat els factors psicosocials associats als problemes de salut i malaltia.
 • CE7 Conèixer en profunditat els factors biològics i psicosocials associats als problemes de salut i malaltia, especialment els relacionats amb la salut mental.
 • CE8 Conèixer en profunditat els diferents models d'avaluació i intervenció en el camp de la Psicologia General Sanitària, així com les tècniques i procediments que d'ells se'n deriven per a l'abordatge dels trastorns del comportament i els factors psicològics associats amb els problemes de salut.
 • CE9 Planificar, realitzar i, si és el cas, supervisar el procés d'avaluació psicològica del comportament humà i dels factors psicològics associats amb els problemes de salut per a establir l'avaluació dels mateixos.
 • CE10 Dissenyar, desenvolupar i si es dóna el cas supervisar i avaluar plans i programes d'intervenció psicològica, en funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents en cada cas.
 • CE11 Realitzar activitats de promoció i d'educació per la salut psicològica individual i comunitària.