Màster universitari en Psicologia General Sanitària

Normativa de la titulació

ECTS

30 ECTS

Matèries

 • Pràctiques I (12 ECTS, C1-S2)
 • Pràctiques II (18 ECTS, C2-S1)

Documentació

Centres de pràctiques

Requisits

Per matricular-se a l'assignatura 14567 Pràctiques 2, haver aprovat l'assignatura 14566 Pràctiques 1.

Competències

 • CE1 Mostrar habilitats de comunicació interpersonal i del maneig de les emocions adequades per a una interacció efectiva amb els pacients, familiars i cuidadors en els processos d'identificació del problema, avaluació, comunicació del diagnòstic i intervenció i seguiment psicològics.
 • CE2 Redactar informes psicològics de forma adequada als destinataris.
 • CE3 Conèixer el marc d'actuació del psicòleg general sanitari i saber derivar al professional especialista corresponent.
 • CE4 Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica del comportament humà, així com els factors socials i biològics que puguin afectar-lo.
 • CE6 Conèixer en profunditat els factors psicosocials associats als problemes de salut i malaltia.
 • CE7 Conèixer en profunditat els factors biològics i psicosocials associats als problemes de salut i malaltia, especialment els relacionats amb la salut mental.
 • CE8 Conèixer en profunditat els diferents models d'avaluació i intervenció en el camp de la Psicologia General Sanitària, així com les tècniques i procediments que d'ells se'n deriven per a l'abordatge dels trastorns del comportament i els factors psicològics associats amb els problemes de salut.
 • CE9 Planificar, realitzar i, si és el cas, supervisar el procés d'avaluació psicològica del comportament humà i dels factors psicològics associats amb els problemes de salut per a establir l'avaluació dels mateixos.
 • CE10 Dissenyar, desenvolupar i si es dóna el cas supervisar i avaluar plans i programes d'intervenció psicològica, en funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents en cada cas.
 • CE11 Realitzar activitats de promoció i d'educació per la salut psicològica individual i comunitària.

Sistemes d'avaluació

Sistemes d'avaluació

Pràctiques I

Ponderació mínima

Ponderació màxima

Avaluació contínua: assistència i participació

30%

50%

Treballs realitzats per l'estudiant: treball pràctic, memòria de pràctiques, resolució de casos, portafoli de les pràctiques, presentacions, pòsters, discussions en grup, etc.

45%

50%

Altres activitats avaluatives

5%

10%

 
 

Sistemes d'avaluació

Pràctiques II

Ponderació mínima

Ponderació màxima

Avaluació contínua: assistència i participació

30%

50%

Treballs realitzats per l'estudiant: treball pràctic, memòria de pràctiques, resolució de casos, portafoli de les pràctiques, presentacions, pòsters, discussions en grup, etc.

45%

 

50%

Altres activitats avaluatives

5%

10%

Activitats formatives

Activitat formativa

Pràctiques I

Hores destinades a l'activitat formativa

Percentatge de presencialitat

Pràctiques tutelades

240

100%

Activitats dirigides/supervisades

40

100%

Treball autònom

20

0%

Total hores

300

 

 
 

Activitat formativa

Pràctiques II

Hores destinades a l'activitat formativa 

Percentatge de presencialitat

Pràctiques tutelades

360

100%

Activitats dirigides/supervisades

60

100%

Treball autònom

30

0%

Total hores

450

 

Continguts

Les pràctiques consistiran a l'aplicació en el context sanitari dels coneixements adquirits sobre procediments d'avaluació i intervenció sota la supervisió d'un psicòleg qualificat. Es tracta fonamentalment que els estudiants fiquin en pràctica els coneixements adquirits i desenvolupin les habilitats pròpies de l'exercici professional. Les pràctiques externes es desenvolupen en centres o serveis sanitaris autoritzats i registrats com a Centres Sanitaris als corresponents Registres de centres, serveis i establiments sanitaris de la comunitat autònoma de Catalunya i que compleixin amb els requisits establerts en l'Ordre ECD/1070/2013.
Al finalitzar el període de pràctiques, l'estudiant haurà d'entregar una Memòria o Portafoli on es reflecteixi de manera detallada la descripció de les activitats, procediments i tècniques emprades, així com la descripció del procés de supervisió i la valoració de l'experiència.